Velké Karlovice

Velké Karlovice leží v podhůří Javorníků a Beskyd. Svou rozlohou 82 km² se řadí mezi největší obce České republiky. Obec byla založena v roce 1714 Karlem Jindřichem ze Žerotína. V roce 1762 získaly Velké Karlovice svou pečeť. Z této doby se zachovalo několik stavebně kulturních památek, jimž vévodí karlovský kostel z roku 1754, postavený ve stylu pozdního baroka, fojtství z roku 1793, kupecký dům sloužící jako Karlovské muzeum, které tisícům návštěvníků přibližuje obraz života lidí v tomto rázovitém koutu Valašska.  [Read more...]

Uherský Brod

Město vzniklo na významné obchodní cestě u brodu brod přes řeku Olšavu a počátky historického osídlení sahají do 10.-12. století. Jak ale dokládají četné archeologické nálezy z uherskobrodska, člověk se tady objevil už před 30 – 40 tisíci lety. V písemných pramenech se poprvé vzpomíná osada Brod v r. 1140. Původní osada pravděpodobně ležela v okolí tzv. dolního kostela sv. Jana Křtitele a tvořila důležitou pomezní pevnost na hranici Moravy a Uherského státu.

[Read more...]

Zlín

Historie města sahá daleko do středověku (první písemná zmínka se pojí k roku 1322), kdy byl Zlín řemeslnicko-cechovním střediskem pro okolní valašské osídlení, živící se převážně pastevectvím. Zlín byl sídelním městem majitelů panství a žil postupným rozvojem městské samosprávy. Změnu v tomto poklidném vývoji přinesla až průmyslová revoluce.

[Read more...]

Rožnov pod Radhoštěm

Město ležící v údolí Rožnovské Bečvy mezi svahy Moravskoslezských Beskyd a Vsetínských vrchů. Osada je poprvé připomínána v roce 1267, v roce 1411 byla povýšena na městys a nesla název Rožnovec. Ve 14. a 15. století osadu vlastnili páni z Kravař, od 2. poloviny 15. století do r. 1548 rod Cimburků, pak do roku 1815 rod Žerotínů a následně další šlechtické rody. Jméno Rožnov se poprvé objevuje od roku 1557. 

[Read more...]

Malenovice

Hrad leží na skalním hřbetu nedaleko Zlína. Založil ho pravděpodobně moravský markrabě Jan Jindřich někdy po roce 1360. V dalších staletích zde probíhaly pozdně gotické a renesanční přestavby. Dnešní podobu daly Malenovicím barokní úpravy za majitelů z rodu Liechtenštejna-Kastelkornu. V interiérech hradu s dobře znatelnými pozdně gotickými a renesančními články si lze prohlédnout sbírky vztahující se k regionu a expozici o historii orientačního běhu. [Read more...]

Vsetín

Vsetínský zámek je dominantou a nejstarší historickou budovou okresního města. Od roku 1964 je sídlem Okresního vlastivědného muzea Vsetín. Renesanční zámek s vnitřním dvorem vroubeným arkádami, byl postaven v prvním desetiletí 17. století (první zmínky z r. 1610) tehdejšími majiteli panství Lukrecií Nekšovnou z Landeka a jejím druhým manželem Albrechtem z Valdštejna na základech středověké tvrze z první poloviny 15. století na vyvýšenině pravého břehu řeky Bečvy. Pozdějšími majiteli – uherskou šlechtou z rodu Illésházy – byla zámecká budova v průběhu 18. století několikrát přestavována a upravována. (V r. 1708 zámek vyhořel na holé zdi.)

[Read more...]

Nádvoří zámku Žerotínů – Valašské Meziříčí

Trojkřídlá renesanční architektura zámku s dochovanou původní dispozicí a arkádovým dvorem, vybudována na místě původní tvrze, upravená ve druhé polovině 17. století a v 18. stol v barokním stylu. Stavbu zámku počal Jan z Perštejna v roce 1538. 
Do 1815 zde sídlili Žerotínové, pak zámek patřil rodu Kinských, který jej prodal rakouskému státu. 1855 až 1909 sloužil jako ženská trestnice, jediná na Moravě a Slezsku. Od roku 1996 se pracuje na jeho rozsáhlé opravě. Nyní zde sídlí kulturní zařízení města.

[Read more...]

Ořechov

Okolnosti vzniku zámku se dle dostupné historické literatury datují už v době renesance, nejspíše v polovině 16. století. Do této doby spadá historie převážné části zámku a jeho vnější vzhled se považuje za raně barokní stavbu. Všechny spekulace o jejím vzniku tedy můžeme vyloučit. Autory k brzkému datování vzniku architektury vedly patrně střílny, které zdobí věže, bašty a ohradní zeď. [Read more...]

Vizovice

Architektonicky čistá zámecká budova ukrývá bohatě zařízené interiéry ve stylu baroko, rokoko, empír a biedermeier. Jsou vybaveny sbírkami porcelánu, orientálních předmětů i množstvím předmětů denní potřeby. Nejcennější sbírkou je ovšem rozsáhlá kolekce obrazů z 16.–19. století se vzácným souborem děl nizozemského malířství a pracemi významných českých autorů. Působivý autenticky dochovaný interiér zámecké kaple je dílem mistra moravského sochařství Ondřeje Schweigla, jehož sochy zdobí i celoročně přístupnou zámeckou zahradu. [Read more...]

Nový Světlov

Název „Světlov“ pochází pravděpodobně od výstražných planoucích ohňů, kterými posádka strážního hradu signalizovala blížící se nebezpečí okolním posádkám. Okolní hrady včetně Nového Světlova byly budovány jako opevněná centra proti nájezdníkům z Uher. Kromě Nového Světlova všechny zanikly.

[Read more...]