Moravské Budějovice

Vznik Moravských Budějovic nelze přesně datovat. Vznikly pravděpodobně ve 12., nejpozději v 1. polovině 13. století. Počátky osídlení jsou spojeny s polohou města na vyvýšenině nad brodem přes říčku Rokytku. Moravské Budějovice tak od svého počátku těžily z polohy na tzv. Haberské stezce, spojující Moravu a Čechy. Do dnešních dob si tato trasa udržela svoji důležitost jako spojnice Prahy s Vídní. První písemná zmínka o Budějovicích pochází z roku 1231.

[Read more...]

Pelhřimov

Historie města spadá až do 12. století, kdy jsou první zmínky o původní osadě v místech dnešního pivovaru, děkanské zahrady a kostela sv. Víta. Podle pověsti však město založil v l. 1225 – 1226 pražský biskup Pelegrin (Pelhřimov), který se stavil u místní studánky cestou do Říma. Tomu odpovídá také městský znak s podobou poutníka v bráně mezi dvěma věžemi. Na počátku 13. století po vyplenění původní osady Vítkem z Hluboké došlo k založení nového města na pravidelném půdorysu, který je v centru zachován dodnes. Rozvoj města příznivě ovlivnila těžba stříbra v okolí Křemešníka. Ve městě byla také rozvinuta celá řada řemesel, hlavně soukenictví, plátenictví, tkalcovství, barvířství, pernikářství a pivovarnictví. 

[Read more...]

Velká Bíteš

Původní osada byla založena kolem 12. století a první věrohodný písemný údaj svědčící o její existenci je dán letopočtem 1240. Charakter města získala již v průběhu 14. století a toto postavení bylo roku 1408 potvrzeno panem Lackem z Kravař za pomoc Bítešanů markraběti Joštovi při dobývání hradu Náměšti. Z té doby pochází také erb města, na němž je zobrazena polovina českého lva a moravské orlice na zlatomodrém poli. Středověk Bíteš obdařil výsadami, stala se hospodářským a správním střediskem rozsáhlého panství náměšťského. Na mapách byla uváděna jako opevněné město s kostelní tvrzí. Dobové prameny ji řadily do první desítky měst jihozápadní Moravy.

[Read more...]

Třebíč – židovský hřbitov

Počátky města souvisí se založením a postavením benediktinského kláštera, který byl základem pro jeho pozdější přebudování v zámek, který je poznamenán renesancí. Zámek v dnešní době slouží jako muzeum a je hojně navštěvován. Za pozornost zde jistě stojí židovské město, jehož největší chloubou jsou dvě synagogy, k nimž patří hřbitov a další památkou Třebíče je klášterní bazilika svatého Prokopa, který vznikla v letech 1240-1260.

[Read more...]

Kralická tvrz

Zbytky kralické tvrze ze 14. století, nalezené při archeologickém výzkumu. Nejvzácnějším nálezem byly originální písmenka – literky. 
Kralická tiskárna – Historický význam kralické tiskárny, nově zrekonstruovaná expozice s nálezy z archeologického výzkumu z kralické tvrze. Ukázka starých knih z tiskárny, kování z knih, literky, kachle, aj. V expozici je popsána historie kralické tiskárny (Ivančice, Krdlice, Lešno). Výstava J. A. Komenský a soudobá Morava. Kostel sv. Martina ze 14. století s českobratrskými nápisy.

[Read more...]

Kámen u Pacova

Původně gotický hrad Kámen ční na skalnatém útesu nad stejnojmennou obcí 7 km jižně od Pacova ve výšce 570 m nad mořem. 
První zprávy o hradu pocházejí z roku 1316. V roce 1450 za vlády Jiřího z Poděbrad se Kámen stal dějištěm mírových jednání mezi Zelenohorskou jednotou Oldřicha z Rožmberka a královskou stranou. Až do počátku 16. století se na hradě často měnili majitelé. Tehdy jej získali Malovcové, kteří ho ve třetí čtvrti 17. století nechali přestavět do zámecké podoby. V letech 1860 – 1870 byl Kámen tehdejším majitelem Enisem z Atteru upraven ve stylu anglické romantické gotiky do současné podoby. Poslední úpravy byly dokončeny v roce 1916. 

[Read more...]

Lipnice nad Sázavou

Částečně zachovalý hrad, dominující zdejšímu kraji, leží na skalnaté vyvýšenině nad stejnojmenným městečkem. Hrad byl založen v dobách počátku 14. století. Písemně je připomínán po roce 1310, kdy byl v držení Raimunda z Lichtemburka. 
Od roku 1319 vlastnil hrad Jindřich z Lipé a po něm se dostal pod panovnickou správu. Další majitelé, Trčkové z Lípy, se v letech 1436 až 1561 postarali o rozsáhlou pozdně gotickou přestavbu a také Lipnici rozšířili. 

[Read more...]

Telč

Zámek Telč stojí u náměstí v centru města Telče, které je městskou památkovou rezervací a patří do Seznamu kulturního dědictví UNESCO.
Zámek byl původně založen jako gotický hrad ve druhé polovině 14. století. Jeho jádro tvořily palác a kaple, budované kolem dnešního tzv. Malého dvorku do tvaru písmene L. Hrad měl především obranný charakter. Byl opevněn hradbami a příkopem i proti městu. Ve druhé polovině 16. století sídlil na telčském hradě Zachariáš z Hradce, který jej dal přestavět a rozšířit do zámecké podoby. Byla přistavěna kaple Všech Svatých, kolem zámku byl vybudován rozlehlý park. Vzniklo tak rozsáhlé reprezentativní renesanční sídlo. Z tohoto období pochází také vzácná sgrafitová výzdoba některých místností.  [Read more...]

Náměšť nad Oslavou

Zámek stojí na zalesněném kopci nad levým břehem řeky Oslavy. Zámek je dominantou města Náměšti nad Oslavou, nacházejícího se na Třebíčsku v kraji Vysočina. Do zámku se vstupuje po kamenném mostě z roku 1760 s plastikami sfing a tzv. hodinovou věží. V severozápadním rohu nepravidelného prvního nádvoří stojí mohutná obytná věž – pozůstatek původního gotického hradu. Vlastní zámek, obklopující druhé nádvoří, má podobu italských kastelů. Velmi cenná je rozsáhlá sbírka gobelínů z 16. – 19. století. Na zámek navazuje anglický park a rozlehlá obora. Roste zde mnoho třistaletých mohutných dubů, skutečným králem je však tisíc let starý tzv. Žižkův dub v serpentině pod zámkem, který je nejstarším dubem na Moravě. 

[Read more...]

Světlá nad Sázavou

Zámek ve Světlé nad Sázavou v roce 2014 poprvé v historii otevřel své brány široké veřejnosti a je odhodlán stát kulturním centrem nejen celého světelského regionu, ale v budoucnu i kulturní perlou České republiky. Zámek je kulturní památkou registrovanou Ministerstvem kultury. V roce 2013 zámek změnil majitele. Hlavním cílem nových majitelů je zachování kulturního dědictví pro budoucí generace.

[Read more...]